ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าทรงยศ ทรงฉาย article

ทรงยศ ทรงฉาย - วิทยากรและที่ปรึกษา บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด 

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
 
ชื่อ-นามสกุล           นายทรงยศ ทรงฉาย
วันเดือนปีเกิด      พ.ศ. 2510
ที่อยู่                   144 ซอยติวานนท์ 38 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
การศึกษา           วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
                          MS Environmental Management, Victoria University of Technology, 2545
การจดทะเบียนวิชาชีพ                ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของสภาวิศวกรประเภท  ภาคีวิศวกร เครื่องกล ภก.10386
ประสบการณ์โดยสรุป
ประสบการณ์ทางวิศวกรรม 15 ปี และมีประสบการในการจัดการพลังานและการตรวจวัด    พลังงานและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร
การฝึกอบรม และสัมมนา
o    หลักสูตรการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2546   
o    หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมการลดการเกิดของเสียและอนุรักษ์พลังงานด้วยหลักการผลิตที่สะอาดขึ้นจัดโดย บริษัท คลีนเนอร์ โปรดักชั่น ออสเตรเลีย จำกัด 2544
o    หลักสูตรระบบบำบัดน้ำเสีย จัดโดย บริษัท ซิตี้ เวสท์ วอเตอร์จำกัด 2544  
o    หลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพและมลพิษทางน้ำ จัดโดย บริษัท เมลเบิร์น วอเตอร์ คอรปอเรชั่น จำกัด 2544
o   หลักสูตรการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ของระบบสื่อสาร จัดโดย บริษัท นอร์เทล เนตเวอร์ก จำกัด 2540
o   หลักสูตรพื้นฐานของระบบสื่อสาร จัดโดย บริษัท นอร์เทล เนตเวอร์ก จำกัด 2540        
o   หลักสูตรระบบป้องกันเพลิงและทีวีวงจรปิด จัดโดย บริษัท ไอ อี ไอ จำกัด 2538
                                  
ประวัติการทำงาน
2549 - ปัจจุบัน     - ผู้จัดการโครงการ
                         บริษัท สมาร์ท แอนด์ แพรคทิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
                         - ที่ปรึกษา (เลขทะเบียน 49 - 2 - 00 – 279)
                         สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
2547 - 2549        - ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                         บริษัท   อีอีซี คอนสตัคชั่น เมนเนจเมนท์ จำกัด
2545 - 2547        - วิศวกรพลังงาน
                         บริษัท   อีอีซี อีเนอร์จีติคส์ จำกัด
2541-2545          - ผู้ช่วยที่ปรึกษา
                         บริษัท คลีนเนอร์ โปรดักชั่น ออสเตรเลีย จำกัด
2538-2541          - วิศวกรเครื่องกลอาวุโส
                         บริษัท ไวร์เลส คอมมุนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
 
2537– 2538        - วิศวกร
                         บริษัท ยูนิทริโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
ประสบการณ์และผลงาน
โครงการ: อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่ม อุตสาหกรรมอโลหะ) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่/ลักษณะงาน: ให้คำปรึกษางานด้านการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ, บริหารการใช้พลังงานอย่างประหยัดในโรงงาน, แนะนำความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานความร้อน และร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานกับทีมงานของโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมรวมถึงให้คำแนะนำการจัดทำระบบการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างยั่งยืน จำนวน 4 แห่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1)   บริษัท ซีเอสอาร์ อินซูเลชั่น จำกัด
2)   บริษัท เซเม็กซ์ จำกัด
3)   บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
4)   บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด
 
พ.ศ. 2552
โครงการ: วินิจฉัยธุรกิจ (Business Competitiveness Diagnosis- BCD TM ) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)   
        ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา/นักวินิจฉัย
        หน้าที่/ลักษณะงาน: วินิจฉัยปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินกิจการเพื่อให้ทราบจุดอ่อน-จุดแข็งของกิจการเทียบกับกิจการอื่นๆในประเภทธุรกิจเดียวกันและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
1)   บริษัท สานนท์ จำกัด
2)   บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด
3)   ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองพรหมการก่อสร้าง
4)   บริษัท เพิ่มพูนอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
5)   บริษัท ที.ดี.ซี.แอล จำกัด
6)   พันวาการ์เดนท์แอนด์สปา
7)   บริษัท บ้านธรรมชาติ ไทยสปา จำกัด
8)   บริษัท บ้านเขาหลัก จำกัด
9)   บริษัท เดอะรอยัล สปา แอนด์ เฮลธ คลับ จำกัด
10)   บริษัท ไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
โครงการ: อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคกลางตอนล่าง) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่/ลักษณะงาน: ให้คำปรึกษางานด้านการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ, บริหารการใช้พลังงานอย่างประหยัดในโรงงาน, แนะนำความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานความร้อน และร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานกับทีมงานของโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมรวมถึงให้คำแนะนำการจัดทำระบบการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างยั่งยืน จำนวน 10 แห่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1)   บริษัท สีทอง 555 จำกัด
2)   บริษัท สามมิตรมอเตอรส์แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
3)   บริษัท ซันซุย จำกัด
4)   บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
5)   บริษัท แบนโดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
6)   บริษัท ฟรีเท็กซ์อีลาสติค จำกัด
7)   บริษัท วาวล์น้ำไทย จำกัด
8)   บริษัท ไทยลิลลี่ ทาวเอิล จำกัด
9)   บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
10)   บริษัท ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัด
 
พ.ศ. 2551
โครงการ: วินิจฉัยธุรกิจ (Business Competitiveness Diagnosis- BCD TM )
เจ้าของโครงการ: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)    
        ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา/นักวินิจฉัย
        หน้าที่/ลักษณะงาน: วินิจฉัยปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินกิจการเพื่อให้ทราบจุดอ่อน-จุดแข็งของกิจการเทียบกับกิจการอื่นๆในประเภทธุรกิจเดียวกันและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข จำนวน 12 แห่ง ดังนี้
1)   บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
2)   บริษัท แอบบรา จำกัด
3)   บริษัท เมคเทส จำกัด
4)   บริษัท บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จำกัด
5)   บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด
6)   บริษัท แฟนซีอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
7)   ขนมไทยลูกเจี๊ยบ
8)   บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด
9)   บริษัท พี อาร์ ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
10)   บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
11)   บริษัท เทรนด์ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
12)   ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรการทอ
 
พ.ศ. 2550
โครงการ: วินิจฉัยธุรกิจ (Business Competitiveness Diagnosis- BCD TM )
เจ้าของโครงการ: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)    
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา/นักวินิจฉัย
หน้าที่/ลักษณะงาน: วินิจฉัยปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินกิจการเพื่อให้ทราบจุดอ่อน-จุดแข็งของกิจการเทียบกับกิจการอื่นๆในประเภทธุรกิจเดียวกันและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
1)   บริษัท ซินสแปคโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
2)   บริษัท ซิตี้วู้ด เอเซีย จำกัด
3)   บริษัท เลเซอร์เวลด์ จำกัด
4)   บริษัท โฟร์ เฟลโล อินดัสทรี จำกัด
5)   บริษัท จักรยานสยามอุตสาหกรรม จำกัด
6)   บริษัท บางกอกโพลีแซด จำกัด
7)   บริษัท เด่นใหญ่ จำกัด
8)   บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด
9)   บริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
โครงการ: อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550)
เจ้าของโครงการ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่/ลักษณะงาน: ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ทีมงานของโรงงานในการดำเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานความร้อน การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานร่วมกับทีมงานของโรงงานทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงพร้อมทั้งหามาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน โดยรับผิดชอบโรงงานอุตสาหกรรมดังรายชื่อต่อไปนี้
1)   บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2)   บริษัท ไทยฟูจิ เซอิกิ จำกัด
3)   บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จำกัด
4)   บริษัท อิมเมอรี่ส์ คิล์น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5)   บริษัท ซันโค โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
6)   บริษัท นิปปอนไฮแพค (ประเทศไทย) จำกัด
 
พ.ศ. 2549
โครงการ: อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่ม 4)
เจ้าของโครงการ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่/ลักษณะงาน: ให้คำปรึกษางานด้านการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ, บริหารการใช้พลังงานความร้อนอย่างประหยัดในโรงงาน, แนะนำความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานกับทีมงานของโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมรวมถึงให้คำแนะนำการจัดทำระบบการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างยั่งยืนจำนวน 5 แห่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1)   บริษัท เอส พีอาร์ฟู้ดอินดัสตรี จำกัด     
2)   บริษัท ยูไทยคาร์ตอน จำกัด
3)   บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คาร์ตอนส์ จำกัด
4)   บริษัท ก้วงไถ่สเปเชียลเปเปอร์จำกัด
5)   บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จำกัด
 
โครงการ: อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารควบคุม (กลุ่ม 1)
เจ้าของโครงการ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่/ลักษณะงาน: ให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานความร้อน การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารและร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานกับทีมงานของอาคารควบคุมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จำนวน 10 แห่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1)   อาคารกาญจนทัตทาวเวอร์ 2          
2)   โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีช รีสอร์ท
3)   โรงแรมสันติบุรี รีสอร์ท
4)   โรงแรมเชอราตัน เชียงใหม่
5)   โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง
6)   บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่
7)   โรงแรมสยามเบเวอร์ลี่
8)   บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว
9)   บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ
10)   โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา
 
โครงการ: วินิจฉัยธุรกิจ(Business Competitiveness Diagnosis- BCD TM )
เจ้าของโครงการ: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา/นักวินิจฉัย
หน้าที่/ลักษณะงาน: วินิจฉัยปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินกิจการเพื่อให้ทราบจุดอ่อน-จุดแข็งของกิจการเทียบกับกิจการอื่นๆในประเภทธุรกิจเดียวกันและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1)   บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
2)   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์เอ็นยิเนียริ่ง
3)   บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด
 
พ.ศ. 2548
โครงการ: อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารควบคุม (กลุ่ม 3)
เจ้าของโครงการ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่/ลักษณะงาน: ให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารและร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานกับทีมงานของอาคารควบคุม จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1)   โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
2)   ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาเพชรเกษม
3)   ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาสุวินทวงศ์
4)   ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลาดหญ้า
5)   ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา
6)   โรงแรมเซ็นทรัลโซฟิเทล กรุงเทพฯ
โครงการ: การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
เจ้าของโครงการ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่/ลักษณะงาน: ตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ. การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบการใช้พลังงานเบื้องต้น การตรวจสอบการใช้พลังงานโดยละเอียด และ การจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1)   โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
2)   บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
3)   บริษัท ซันโค โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
4)   บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกีด
 
พ.ศ. 2547
โครงการ: โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ปีที่ 2
เจ้าของโครงการ: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา
หน้าที่/ลักษณะงาน: ให้คำปรึกษาการลดต้นทุนผ่านการอนุรักษ์พลังงาน แนะนำความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานและร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานกับทีมงานของโรงงาน จำนวน 8 แห่ง ดังนี้
1)   บริษัท โอมเซรามิค จำกัด
2)   บริษัท สารภีเซรามิค จำกัด
3)   หจก.ทวีชัยเชียงใหม่
4)   บริษัท เอส แอนด์พีซินดิเคท จำกัด
5)   บริษัท ผึ่งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
6)   บริษัท โพลสตาร์น้ำดื่ม จำกัด
7)   สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ และ
8)   สหกรณ์หัตถกรรมเชียงใหม่
                       
พ.ศ.2545 - 46                                           
โครงการ: การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
เจ้าของโครงการ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่/ลักษณะงาน :  ตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ.การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบการใช้พลังงานเบื้องต้น การตรวจสอบการใช้พลังงานโดยละเอียด และ การจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน
o   การตรวจสอบการใช้พลังงานเบื้องต้น
1)   บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟร่เซนต์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2)   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
o   การตรวจสอบการใช้พลังงานโดยละเอียด
1)   บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด
2)   บริษัท สมบูรณืหล่อเหล็กเหนียว จำกัด
3)   บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 3905
4)   บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 930
5)   บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
6)   บริษัท นิเดค ไฮเทค มอเตอร์จำกัด
7)   บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์ก จำกัด
8)   บริษัท แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด                                   
o   การจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน
1)   บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด
2)   บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด
3)   บริษัท ฟูจิกุระ จำกัด
4)   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ (ค้าปลีกและการตลาด) จำกัด
5)   อาคารซี พี สีลม
6)   บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 3905
7)   บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 930
8)   บริษัท แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
 
พ.ศ.2541 - 2545   
โครงการ: การลดของเสียในการบวนการผลิต ด้วยแนวทางการผลิตที่สะอาด
เจ้าของโครงการ: บริษัท คลีนเนอร์โปรดักชั่นออสเตรเลีย จำกัด และ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่/ลักษณะงาน: จัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงการลดการเกิดของเสียด้วยหลักการผลิตที่สะอาดขึ้น ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน จำนวนโครงการที่รับผิดชอบ 6 โครงการ คือ
1)   บริษัท วีซี พลาสติก แอนด์ เปเปอร์จำกัด
2)   บริษัท ซี อาร์ ที ทรานสปอร์ต แอนด์ แพ็ตเกจจิ้งจำกัด
3)   บริษัท แอดวานซ์ รีไซคลิง ออสเตรเลีย จำกัด
4)   บริษัท เมลเบิร์น วอเตอร์ คอรปอเรชั่น จำกัด
5)   องค์การชาวนาแห่งรัฐวิคตอเรีย
6)   บริษัท บี พี ออยล์ รัฐควีนแลนด์         
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
วิทยากรและที่ปรึกษา

ธรรมศักดิ์ เหลืองไพฑูรย์ article
อริยาณี กฤตยาพงศ์พันธุ์
กษิดิศ กันน้อยCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop