ReadyPlanet.com
dot
หลักสูตรฝึกอบรม In house training อบรมภายในองค์กร พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร
Walk Rally & Team Building
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ดูงาน | หลักสูตรอบรมเพื่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย เติมเต็มพลังความคิด พลังกายและพลังใจ | พร้อมทั้งสถานที่ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Softwares ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์
Trainer & Adviser วิทยากร ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center / บริการสถานที่จัดอบรม สัมมนา Walk Rally
โครงการดีๆ สนับสนุนผู้ประกอบการ Good & Giving for SMEs
Green Products for Green HR | เพื่อสุขภาพบุคลากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม | ลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณไม่คาดคิดจึงประหยัดและคุ้มค่าสำหรับคุณ
สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษาและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง
dot
Newsletter สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่ปรึกษา และซอฟต์แวร์

dot
dot
ค้นหาข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม ที่ปรึกษา และ ซอฟต์แวร์

dot
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม (พร้อมรับของที่ระลึก DO&BE 5 in 1)


QR Code เข้าสู่เว็ปไซท์ บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัด

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด | KEEEN ชีวบำบัดภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน...

EDUCA งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าWalk Rally & Team Building (กิจกรรมสำหรับครึ่งวัน )กิจกรรมพัฒนาทีมงาน ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ ค่ายจิตอาสา วอล์คแรลลี่ กีฬาฮาเฮ เพื่อการพัฒนาองค์กร article

Walk Rally & Team Building
(กิจกรรมสำหรับครึ่งวัน)
กิจกรรมพัฒนาทีมงาน  ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ ค่ายจิตอาสา วอล์คแรลลี่ กีฬาฮาเฮ เพื่อการพัฒนาองค์กร

การจัดกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ วอล์คแรลลี่  ละลายพฤติกรรม พัฒนาทีมงาน เพื่อให้สมาชิกในองค์กรของท่านมีการปฏิสัมพันธ์กัน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีภาวะการเป็นผู้นำผู้ตาม และปรับความเข้าใจกันระหว่างบุคคล เพื่อให้การทำงานหรือการเรียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานหรือการเรียนมากขึ้น มีความรักในองค์กร รักในหน้าที่ของตน เพื่อการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานก็สามารถสำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย ( กิจกรรมเน้นความสนุกสนาน ได้สาระ ข้อคิดในการทำงาน สร้างความสามัคคี)
กิจกรรม  สร้างความคุ้นเคย เชื่อมความสัมพันธ์  ละลายพฤติกรรม  นันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาทีมงาน การทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม,รักองค์กร,กิจกรรมละลายพฤติกรรม,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,กิจกรรมพัฒนาทีม ทำงานเป็นทีม พลังทีม,ความเสียสละ,ความแตกต่างระหว่างบุคคล,การวางแผนการทำงาน,การบริหาร (เวลา),การทำงานร่วมกัน ความสามัคคี,การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,การทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ,ความซื่อสัตย์,ความสำคัญของการสื่อสาร,ภาวะผู้นำ ผู้ตาม
ส่งเสริมการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้หน้าที่ของตนเอง การทำงานเป็นทีม การเป็นประชาธิปไตยมี ความกระตือรือร้นในการทำงานหรือการเรียน  ทำงานอย่างมีแบบแผนและมีระบบ การสื่อสารที่ดี การทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ,เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสนุกสนานและความสามัคคีในหมู่คณะในการทำกิจกรรมร่วมกัน,มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในด้านบวก,ฝึกความอดทนในการทำงาน ความเสียสละ การมีระเบียบวินัย เคารพกติกาของกลุ่ม,เป็นการพัฒนาทีมงาน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามเป้าหมาย
DO AND BE CONSULTING AND TRAINING CO., LTD. บริษัท ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ดูแอนด์บี จำกัดชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Walk Rally & Team Building

Walk Rally & Team Building (กิจกรรมสำหรับ 1 วัน ) กิจกรรมพัฒนาทีมงาน ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ค่ายกิจกรรม ค่ายผู้นำ ค่ายจิตอาสา วอล์คแรลลี่ กีฬาฮาเฮ เพื่อการพัฒนาองค์กร articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 61 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ศูนย์สาขา :  หมู่บ้านปรีชา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โทร. 081-4327109, 081-8465875 แฟ็กซ์. 038-611826
อีเมล :
doandbetraining@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.doandbetraining.com

LINE ID : doandbegreenshop